Poižičovný poriadok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Karol Bohrn   
Sobota, 02 Október 2010 08:16

VŠEOBECNÉ NÁJOMNÉ PODMIENKY, STANOVY POŽIČOVNE OSVETLOVACEJ TECHNIKY

Júlia Bohrnová KB shop - požičovňa osvetlovacej techniky.

 

I.Uvodné ustanovenia

Podmienky stanovené firmou Julia Bohrnová - KB shop sú záväzné pre nájomcu a najímateľa.

Najímateľ v dalšom texte / KB shop /, nájomca - zákazmík.

Zmeny v podmienkach uskutočnené počas trvania nájmu musia byť odsúhlasene obomi stranami, najlepšie písomnou formou. Podmienký nájmu nesmú byť v rozpore s platnuu právnou legislatívou a v rozpore s dobrými mravmi.

 

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prenájom technikcých zariadení / osvetlovacej techniky, príslušenstva / osvetlovačských prác a ostatných činností súvisiacich s toto prácou a zhotovením príslušného diela.

 

III. Doba nájmu

 

 1. Prenájom techniky sa začina počítať od doby, keď technika opustila sklad KB shop, alebo od doby od kedy je technika k dispozícii nájomcovy. Prenájom techniky sa konči v tom okamihu keď sa prenajatá technika  vráti v nepošodenom stave s prihliadnutím na bežné opotrebovanie primeranom dobe nájmu, a úplnom kompletnom stave do skladu KB shop alebo bude prevzatá pracovníkmi KB shop od nájomcu.
 2. Nájomca je povinný pri ukončení nájmu vrátiť prenajatú techniku do skladu alebo na vopred dohdnutú adresu KB shop v nepošodenom a prevádzkyschopnom stave. V prípade že nájomca poruší zmluvne stanovené podmienky nájmu, alebo nieje schopný zabezpečiť vrátenie prenajatej techniky do KB shop, je povinný toto bezodkladne oznámiť do KB shop a zabezpečit okamžitý prístup do priestorov kde sa technika momentálne nachádza za účelom vrátenia techniky do KB shop a to na náklady nájomcu.
 3. Čas prevzatia a odovzdania techniky sa stanovi dohodou.
 4. Prevzatie a vrátenie techniky pred 8,00 hodinou ráno a po 18,00 hodine popoludní je spolatnené sumou za otvorenie a príjazd do skladu sumou 10, EURO bez DPH. Tento polatok môže byť zrušený oprávnenou osobou z KB shopu podľa vopred dohodnutých podmienok.
 5. Štandardný pracovný čas je v pracovné dni od 08.00 do 18.00. Doporučujeme ale vopred telefonické avízo alebo poslanie objednávky e-mailom aby bolo možné pripraviť techniku na prevzatie. Prevzatie alebo odovzdanie techniky  v mimo pracovno čase je nutné dojednať vždy vopred.

 

IV. Cena nájoímného

 

 1. Cenanájmu za techniku sa vypočítava z cenníku prístupného na internete, platného v čase prenájmu. Cený iné ako sú uvedené v cenníku sa dojednajú osobitným dojednaním najlepšie v písomnej forme. Pojmom cena sa rozumie cena uvedená v cenníku zvýšená o príslušnú platnú sadzbu DPH platnú v čase uzatorenia prenájmu.
 2. KB shop si vyhradzuje právo urobiť kedyloľvek akúkoľvek zmeu v cenníku bez nutnosti upzorniť klientov na danú skutočnosť. Táto zmena sa nedotkne žiadnym spôsobom uzavretých zmlúv bežiacich v čase akejkoľvek zmeny ceny.
 3. KB shop si vyhradzuje právo na kategórie zliav pre klientov podľa osobitnej písomnej dohody.
 4. Štandardné kategórie zliav sú 10, 20, 30 a viac percent z balíkovej ceny alebo na jednotlivé položky prenajatej techniky. Zľavy sa neposkytujú na spotrebný materiál.
 5. Na akciové balíky cien, a na TOP 10 ponuky sa nevzťahujú žiadne iné daľšie zľavy.
 6. KB shop si vyhradzuje právo dať na nekomerčné študentské projekty zľavy až do maximálnej výsšky 50 percent. Táto zľava sa dojednáva osobitným dojednaím písomnou formou vopred pred uskutočnením prenájmu.
 7. Všetky ceny sú uvedené v mene EURO v cenníku v cene bez DPH a aj v cene s DPH.
 8. Ceny sú uvedené za jeden FD - filmovací deň / prenájmový deň /.
 9. Technika sa účtuje dohodou za každý prenájmový deň, pokiaľ sa nedohodne inak.
 10. Cena za lampy sa stanovuje za svietidlo zo svetelným zdrojom / žiarovka, žiarivka, výbojka ai./
 11. Za vrátenie mechanicky rozbitého svetelného zdroja sa bude účtovať jeho plná cena. / Neúčtuje sa poškodenie a opotrebovanie prevádzkou svetelného zdroja /.
V. Náklady na dopravu
 1. Náklady za dopravu si hradí nájomca sám.

VI. Vlastnícke právo.
 1. Prenajímaná technika je vo vyhradnom vlastníctve KB shop okrem techniky dodávanej v subdodávke od tretieho dodávateľa.
 2. Nájomca je povinný po celý čas prenájmu zachovávať techniku v techicky spoľahlivom stave, pravidelne kontrolovať technický stav pred použitím. Používať techniku iba osobami odborne vyškolenými na obsluhu príslušnej techniky. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy všeobecne platné v čase mieste používania prenajatej techniky.
 3. Nájomca je povinný mať uzavretú príslušnu poistku na svoju činnost so zodpovednosťou za škody a urazy spôsobené počas akejkoľvek činnosti s prenajatou technikou a poistného krytia v plnej výške ceny prenajatej techniky.
 4. Nájomca nesmie v žiadnom prípade prenajatú techniku odpredať, dať ako zálohu, zadľžiť prípadne uplatniť na techniku alebo akúkoľvek jej časť akékoľvek záložné právo.
VII. Ručnie za techniku.
 1. Nájomca si musí pred prevzatím techniky skontrolovať technický stav techniky, a jej správne množstvo. Nájomca ručí po celý čas prenájmu až do doby vrátenia do KB shopu, za jej stratu, poškodenie a za všetky škody spôsobené nesprávnym a neprimeraným používaním prenajtej techniky.
 2. Nájomca sa zaväzuje že zbaví KB shop zodpovednosti voči všetkým požiadavkám, náhradám nákladov proti KB shopu uplatnených tretou stranou, vzniknutých počas doby trvania prenájmu dotknutej techniky.
 3. Nájomca za plnom rozsahu zaväzuje že v prípade akýchkoľvek sporov  zo svojimi pratnermi a zo subjektami pre ktoré poskytuje služby a práce nebude vznášať žiadne požiadavky na KB shop.

VIII.Splatnosť faktúr
 1. Splatnosť faktúr je stanovená na dobu 14 dní pokiaľ sa písomnou formou nedohodne iný čas splatnosti.
 2. KB shop si v prípade nezaplatnia faktúry v čase dohodnutom ako splatnosť faktúry vyhradzuje právo na bezodkladné odstúpenie pohľadávky príslušnej právnickej firme za účelom začatie konania vo veci vymáhania zaplatenia pohľadávky.

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 18 Október 2010 15:59